Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Menu
Leden Contact

Over CTGG

Commissie Transport Gevaarlijke Goederen

De CTGG behartigt de belangen van de leden van het Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen (COGG) op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen. Het accent ligt daarbij op betrokkenheid bij totstandkoming van regels en voorschriften die van invloed zijn op de logistieke behandeling van gevaarlijke goederen. Dit geldt in het bijzonder voor het overheidsbeleid dat binnen Nederland, maar ook daarbuiten, wordt gevoerd.

Voorts vertegenwoordigt de CTGG de deelnemende organisaties in nationaal en internationaal overleg op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Aan het overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de onderwerpen op de internationale agenda’s kan in principe door ieder lid van de CTGG worden deelgenomen.

Het samenwerkingsverband is een vereniging en vertegenwoordigt vrijwel de gehele markt; zowel de logistieke dienstverleners (behalve luchtvervoer) worden vertegenwoordigd als de verladers, de belanghebbenden, bij de te vervoeren producten.

Kernactiviteiten van het samenwerkingsverband zijn:

 • het bevorderen en in stand houden van een hoogwaardige kennisinfrastructuur
 • streven naar gemeenschappelijke standpunten;
 • beïnvloeden van overheidsbeleid;
 • uitwisselen van informatie en het geven van voorlichting, in de vorm van een jaarlijkse voorlichtingsdag.

In principe kunnen alle organisaties van het bedrijfsleven, waarvan de leden belangen hebben op het  gebied van het transport van gevaarlijke goederen, aan het COGG en de CTGG deelnemen.

De belangenbehartiging laat zich leiden door de volgende uitgangspunten:

 • gevaarlijke stoffen moeten zoveel mogelijk worden beschouwd als normale lading door toepassing van hoogwaardige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen;
 • correcte naleving van de voorschriften moet een hoog veiligheidsniveau opleveren;
 • de veiligheidsmaatregelen moeten in verhouding staan tot de eigenschappen van de te vervoeren stof;
 • de voorschriften moeten internationaal zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd;
 • binnen Nederland moet rekening worden gehouden met risico’s op het gebied van externe veiligheid;
 • de verlader moet vrij zijn in de keuze van de wijze van transport;
 • de regelgeving moet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

De dagelijkse leiding van de CTGG berust bij de voorzitter en de secretaris. Zij dragen ook zorg voor de externe vertegenwoordiging van de CTGG.

Voorzitter CTGG: mr. Pieter G. Wildschut
Secretaris CTGG: Macco Korteweg Maris